Thursday, February 23, 2012

هر کس فکر می کند که لیاقت ما ایرانی ها بیشتر از احمدی نژاد و خامنه ای نیست حتمن در انتخابات شرکت کند !

اگر فکر می کنید که جمهوری اسلامی بهترین شکل حکومت در سرتاسر دنیاست
 اگر فکر می کنید که سید علی خامنه ای ولی فقیه شما و رهبر مسلمانان جهان است
 اگر فکر می کنید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور واقعی مردم ایران و بهترین نماینده آنان است
 اگر فکر می کنید کارنامه اقتصادی دولت منخب آقای خامنه ای درخشان است. اگر فکر می کنید مجلس شورای اسلامی قدرتی برای اعمال کردن و اساساً نقشی در اداره مملکت دارد
 اگر فکر می کنید مملکت گلستان است و هیچ تهدیدی برای امنیت آن وجود ندارد و مسئولین فعلی پاکترین و بهترین انسان های روز زمین هستند
 اگر فکر می کند که هیچ اختلاسی صورت نگرفته و اگر صورت گرفته مجلس بسرعت وارد عمل شد و مجرمین را زیر  اخیه برد و برکنار کرد
 اگر فکر می کنید که جمهوری اسلامی یک حکومت برآمده از رأی مردم است و از صدر تا ذیل حاکمیت آن عصاره رأی واقعی مردم هستند
 اگر فکر می کنید شورای نگهبان کاری فرشته گونه دارد و هرگز منویات شخصی و گروهی و جناحی اش را در انتخابات اعمال نمی کند
 اگر فکر می کنید که با رأی دادن آینده فرزندانتان را تضمین می کنید و راهی می گشایید که آنان از چنگال اعتیاد و فساد و فحشا و رشوه خواری و جنگ و بدبختی رهایی یابند، حتمن در انتخابات روز 12 اسفند شرکت کنید

No comments:

Post a Comment