Thursday, February 16, 2012

عجب بدبختی ایه : در تمام خاورمیانه حتا یک رهبر بازنشسته نداریم

تا حالا دقت کردید که در چه منطقه گل و بلبلی زندگی می کنیم ؟ در تمام منطقه خاورمیانه ( یا بهتر است بگویم در عمده کشورهای منطقه شامل کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی و ... ) حتا یک نمونه رهبر بازنشسته نداریم ! رهبری که مثل بچه آدم بیاید و مثل همان بچه آدم برود پی کارش ! رهبران ( اعم از انتخابی و غیر انتخابی ، خداداد یا غیر خداداد ) یا در ضمن خدمت ریق رحمت را سر می کشند یا سرنوشتشان آنها را به پای چوبه های دار می برد یا مانند موش در این سوراخ و آن گودال پیدایشان می کنند یا در بهترین حالت فرار می کنند و برای همیشه گورشان را گم می کنند . نمی دانم براستی این چه نعمتی است که خداوند نصیب این گوشه از جهان خلقت کرده است که مردم این دیار همواره بر سرامر ساده ای چون آمدن و رفتن رهبران باید تا به این میزان سرمیه بگذارند و جان و مالشان را به خطر بیندازند و دست آخر با قتل عام و کشتار و انقلاب مجبور شوند مملکتشان را سالها به عقب ببرند  دوباره روز از نو، روزی از نو ! صدام، قذافی، مبارک، بن علی، خمینی، خامنه ای، حافظ اسد و اینک توله اش بشار اسد، علی عبدالله صالح، عمر البشیر، علی اف، ترکمن باشی و انواع و اقسام شاه و شیخ در اینجا و آنجای منطقه باید یا همیشه در قدرت باشند یا اینکه به بدترین شکل ممکن از صحنه تاریخ حذف شوند ! براستی مشکل کجاست ؟

No comments:

Post a Comment