Wednesday, July 6, 2011

آقای خاتمی ! لطفاً برای آزادی زندانیان سیاسی دربند ، یک هفته اعتصاب غذا کنید

جناب آقای سید محمد خاتمی !
سید بزرگوار !
مگر نگفتید که زندانیان سیاسی به ناحق در اسارت نگاه داشته شده اند ؟
مگر بر اساس آموزه های دینی تان ، اعتقاد ندارید که سکوت و رضایت در مقابل ظلم ، گناه به شمار می رود ؟
مگر نوبتی هم باشد نوبت شما نیست ؟
مگر آزادی زندانیان سیاسی را جزو شروط اولیه شرکت در انتخابات قرار ندادید ؟
مگر شما خودر ا رهبر معنوی اصلاح طلبان نمی دانید ؟
اگر پاسخ به همه این پرسشها مثبت است ، خوب ! بسم الله .
این شما و این هم یک روش اجرایی مناسب و بدون خطر : برای آزادی زندانیان سیاسی بمدت یک هفته در منزل تان اعتصاب غذا کنید ، اسمش را هم روزه سیاسی یا هر چیز دیگری که می خواهید بگذارید . نگران هم نباشید ، دسترسی به همه جور امکانات پزشکی دارید بدون آنکه توسط مأموران نظام مورد ضرب و شتم واقع شوید و خطری جانتان را تهدید کند .
مطمئنم پاسخ بهتری خواهید گرفت .

No comments:

Post a Comment