Tuesday, July 12, 2011

خامنه ای ! چند سال می خواهی موسوی و کروبی را در حصر و حبس نگه داری ؟

خامنه ای !
رهبر خودخوانده !
ولی امر دو - سه هزار نفر !
نزدیک به پنج ماه از حصر و حبس خانگی موسوی و کروبی می گذرد .
با این حال ، آنان نه تنها از خاطر مردم پاک نشدند بلکه هر روز بر تعداد هواداران و پیروانشان افزوده می شود .
هر روز که می گذرد موسوی و کروبی از آرمان اولیه خودشان که همانا حفظ اندک آبروی باقی مانده نظام بود بیشتر و بیشتر فاصله می گیرند .
هر روز که می گذرد ، نابودی تو و نظام تحت فرمانت از یک طرف و پیروزی کسانی که پایبند به حقوق انسانی مردم هستند از طرف دیگر ، محتمل تر می شود .
خامنه ای !
تو بهتر از هر کس می دانی که راه فراری نیست . امثال تو ، در منطقه ، یکی پس از دیگری غزل خداحافظی را می خوانند و به چنگال عدالت مردمی می افتند . بن علی و مبارک و عبدالله صالح که در جنایت و فساد به گرد پای تو هم نمی رسیدند ، رفتند . قذافی با آن همه کبکبه و دبدبه اش این روزها به دنبال سوراخ موشی است تا این روزهای پایان عمر ننگینش را از چنگال عدالت بدر رود ، آرزویی محال که هرگز اتفاق نخواهد افتاد ! بشار هم که قبای دیکتاتوری بشدت برایش گشاد است ، همین روزهاست که به سرنوشت دردناکی دچار آید . بقیه هم در صف چنگال عدالت هستند و دیر یا زود گرفتار خواهند آمد .
خامنه ای !
تو بهتر از هر کس می دانی که داری راه به ترکستان می روی و روزبروز سرنوشتت را دردناکتر و غم انگیز تر خواهی کرد . می دانی که با تکیه بر مشتی اراذل و اوباش و مزدور کاسه لیس نمی توان راه فراری از این سرنوشت محتوم پیدا کرد . این واقعیت را هم خوب می دانی که با تکیه بر فاسدترین ، بیسواد ترین و بی اصل و نسب ترین مردان تاریخ جمهوری اسلامی که بر قوای سه گانه و سایر ارکان نظامت مستقر کرده ای ، شاید بتوانی چند صباحی - به دروغ و تنها با تکیه بر دستگاه تبلیغاتی ات - جان به در بری اما اینها فقط دولت مستعجل است که بزودی فرو خواهد ریخت .
خامنه ای !
پرسشی دارم :
چند سال می خواهی موسوی را ، کروبی را و زندانیان شجاع سیاسی را در حبس نگه داری ؟ چند سال مهلت می خواهی ؟ چه چیزی را می خواهی از حافظه مردم پاک کنی ؟ ولی مگر می شود ؟ مگر می توان صحنه بازی را عوض کرد ؟ مگر می توان یک شبه به مردم گفت که نه خانی آمده است و نه خانی رفته است و همه چیز بر وفق مراد است ؟ مگر می شود ؟ می خواهی همه شان را بکشی ؟ بکش ! اما باز هم می گویم : نمی شود !
مطمئن باش نمی شود . یعنی اصلاً امکان پذیر نیست !
منتظر روزی باش که هم خودت و هم همه عروسک های خیمه شب بازی ات ، دربدر بدنبال سوراخی می گردید که جان ناقابلتان را حفظ کند ! مطمئنم این یکی هم نمی شود !
شک ندارم که بزودی سپیده آزادی در ایران هم رخ خواهد نمود و همه شما شب پرستان به قعر تاریخ سقوط خواهید کرد !
زنده باد آزادی .
پاینده باد ایران همیشه جاوید

No comments:

Post a Comment