Thursday, July 7, 2011

چرا یک گروه سیاسی "خاص" از میلیونها طرفدار خود در داخل کشور برای براندازی رژیم کمک نمی گیرد ؟

امروزه اگر از هر گروه و حزب سیاسی مخالف چمهوری اسلامی سؤال کنی خواهد گفت که میلیونها طرفدار سینه چاک در میان ایرانیان داخل کشور دارد !
از شنیدن این خبر بسیار خوشحالم اما از طرفی هم بسیار متعجبم ! چون هر چه به مغزم فشار می آورم نمی دانم چرا این گروهها و احزاب سیاسی که " ظاهراً " همیشه در راه براندازی رژیم تلاش می کنند و فریاد و عربده شان گوش فلک را کر کرده است ، برای امر براندازی حکومت از آن میلیونها طرفدار داخلی شان یاری نمی جویند و کار را یکسره نمی کنند ؟
ایکاش یکی پیدا می شد و یک پاسخ محکمه پسند به این پرسش ساده می داد

No comments:

Post a Comment