Thursday, July 28, 2011

حتا مسیحیان هم در نماز جمعه سوریه شرکت می کنند

یک زن فعال سیاسی در مصاحبه با برنامه افق صدای آمریکا : حتا مسیحیان هم در نماز جمعه سوریه شرکت می کنند
به این جمله بیندیشید و ببینید چه پیامی از آن می گیرید

No comments:

Post a Comment