Tuesday, July 12, 2011

انتخابات آزاد ، شیشه عمر نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی است و کسی نیست که این را نداند

جمهوری اسلامی ، خود بهتر از هر کس می داند که با برگزاری اولین انتخابات آزاد ( بمعنای واقعی و عرفی آن ) طومارش در هم پیچیده خواهد شد بنابراین به هیچ عنوان تن به برگزاری چنین انتخاباتی نخواهد داد ! از آنطرف ، همه کسانی که برای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی شرط تعیین می کنند ، نیز می دانند که این کار - به تعبیر علما ! - موقوف به محال کردن است ، یعنی چنین اتفاقی در عالم واقع هرگز نخواهد داد . تنها بهره ای که از این فرآیند ممکن است نصیب کسی شود این است که چند ماه دیگر نیز به طول عمر ننگین این نظام افزوده شود و برای مدتی مردم بیچاره در میانه این های و هوی های سیاسی گیج و گنگ شده و دست آخر نیز هیچ چیزی عایدشان نشود . ایکاش اهل سیاست ( بخصوص از نوع اصلاح طلب داخلی آن ) ذره ای به خود می آمد و به جای وقت تلف کردن ، با جرأت و شهامت به مردم می گفت که شرکت در انتخابات تحت نظر رژیم هیچ تغییری در معادلات قدرت نظام به نفع مردم ایجاد نخواهد کرد .
والسلام

No comments:

Post a Comment