Monday, July 25, 2011

بدردبخور ترین جمله ای که خمینی در تمام طول عمرش گفت : نظامیان در سیاست دخالت نکنند !

در طول ده سال اول رژیم ، خمینی حرفهای زیادی زد و به مناسبتهای مختلفی اظهار نظر کرد .
به باور من اگر قرار باشد که از میان آن همه اظهارنظرها ( که در قالب وصیتنامه خمینی ثبت و ظبط شده اند ) یک جمله بدردبخور را انتخاب کنیم ، به موضوع مربوط به دخالت نظامیان در امر سیاست می رسیم . آنجا که خمینی گفت :
" نه تنها وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ وقوای مسلح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.
در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند كه - بی اشكال به تباهی كشیده می شوند - و یا در بازیهای سیاسی واردشوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد. "
حال می بینیم علیرغم صراحت آشکاری که در این عبارت هست ، مدعیان پیروی راه خمینی ، تا چه اندازه به توصیه های خمینی که ادعای پیروی راهش را دارند عمل می کنند

No comments:

Post a Comment