Monday, September 13, 2010

مشکل امروز ایران اسلام سیاسی است نه وجود برخی افراد . باید اسلام را از حالت سیاسی خارج و به خانه ها برگرداند

رژیم جمهوری اسلامی - که واژه جمهوری آن صرفاً جنبه زینتی دارد - با ارائه قرائتی نو و بسیار فاشیستی از اسلام و آلودن آن به سیاست باعث همه بدبختی هایی شده است که امروزه دامنگیر کشورمان شده است . این اسلام سیاسی است که دست امثال خمینی را برای آن همه جنایت باز می گذارد . این اسلام سیاسی است که از یک آخوند معمولی ، دیکتاتوری تمام عیار می سازد که بقول معروف دیگر خدا را هم بنده نیست و ادعای سروری بر همه نفوس بشریت دارد . این اسلام سیاسی است که از کوتوله های مجیزگویی چون احمدی نژاد ، شخصیتهایی تا به این پایه منفور بوجود می آورد . این اسلام سیاسی است که دست مردم را از حق تعیین سرنوشت دنیای امروزشان کوتاه می کند و همه چیز را منوط به " پس پرده " و قدرت آسمانی کرده و خود را وکیل و وصی مردم قرار داده و سرنوشتشان را به بازی می گیرد . این اسلام سیاسی است که با در دست گرفتن قدرت نظامی و امنیتی ، تبدیل به مافیایی می شود که برای پیشبرد اهداف شوم خود ، جان هزاران انسان را در سراسر پهنه گیتی به شریرانه ترین و جنایت بار ترین شکل ممکن گرفته و دائماً بر طبل خشونت می کوبد . این اسلام سیاسی است که کمربند انفجاری بر تن جوانان بدبختی که از داشتن یک زندگی معمولی نیز محرومند ، می کند و آنان را طعمع اهداف رذیلانه خود می کند . باید همگان بکوشیم تا دست اسلام را - و هر نوع نگرش ایدئولوژیک دیگر را - از سیاست کوتاه و آن را روانه زندگی شخصی انسان ها کنیم که تا این کار انجام نشود ، این وطن ، وطن نشود . زنده باد آزادی ، پاینده باد ایران ، بر قرار باد حکومت مردمی قدرتمند و سکولار در ایران

No comments:

Post a Comment