Wednesday, September 1, 2010

آقای خامنه ای ، دلخور نباشید . گذشت اون دوره ! بقول یارو : اون ممه رو لولو برد

آقای خامنه ای ! انصافاً حق مطلب هم همین است . دلخور نباشید اگر احمدی نژاد تره هم برایتان خرد نمی کند . حق شما دقیقاً همین است . نه کمتر و نه بیشتر . وقتی نا کسی را بر همه برتری و رجحان می بخشید و تمام هست و نیست و آبروی نداشته خودتان را یکجا بپای یک لات بی سر و پا میریزید ، وقتی فقط و فقط بخاطر عقده گشایی و علاج درد خود کم بینی و حقارتتان ، از کسی با مشخصات احمدی نژاد یک سگ هار میسازید و به جان حیثیت این مملکت می اندازید ، باید فکر اینجای کار را هم بکنید که طرف به محض اینکه آبی زیر پوستش برود و چهار تا بادمجان دور قاب چین مجیزش را بگویند و از او یک شخصیت کاذب درست کنند ، یهو بزند زیر همه چیز و شروع کند به جفتک پرانی ! البته که درستش هم همین است و بس . منتظر باشید تا صبح دولتتان بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است ! آری ، چاقو دسته اش را هم میبرد

No comments:

Post a Comment