Monday, September 20, 2010

آیا تا بحال هرگز از خودمان پرسیده ایم که این مجلس شورای اسلامی ایران در رأس چه اموری است ؟

میگویند حرف راست را باید از زبان بچه یا دیوانه شنید . می پرسید چرا ؟ عرض می کنم : شنیدیم و دیدیم و خواندیم که احمدی نژاد گفته است - بدلائل مستند به قانون اساسی - مجلس دیگر در رأس امور نیست و این دولت - بواسطه انتخاب ! مستقیم رئیس جمهور - است که در رأس همه امور است . در این میان ، شاهد واکنشهای تندی هم از ناحیه اصولگرایان و مجلسی ها بودیم که از این سخن برآشفتند و مسئله تا حد استیضاح احمدی نژاد بالا بردند . هنوز اما ، از جانب خامنه ای واکنشی مشاهده نشده و معلوم نیست آیا ایشان که قاعدتاً خود را در مقام خدایی می بینند این سخن احمدی نژاد را تا چه حد در تضاد با موقعیت عالی خود می دانند . این حرفها و واکنشها را برای چند لحظه به کناری بگذارید . بیایید منصفانه نگاه کنیم و ببینیم که بفرض صحت آیا اساساً مجلس شورای اسلامی در رأس هیچ امری بوده ، هست و میتواند باشد یا خیر ؟ امور بمعنای جمع امر است و در باطن خود از کیفیت " امر " سخنی نمیگوید . این امور میتواند امور دنیوی ، اخروی ، تقنینی ، تصمیم گیری ، مالی ، شخصی یا هر چیز دیگری باشد . به باور من مجلس شورای اسلامی در رأس برخی از امور هست . امور مربوط به چاپلوسی ، امور مربوط به مسائل شخصی و مالی نمایندگان ( البته اگر واقعاً بتوانیم آنها را بمانند خود احمدی نژاد نماینده مردم بدانیم که من با این موضوع بشدت مخالفم ) امور مربوط به دریوزگی در مقابل قدرت نظامی ، امور مربوط به مسائل غزه و لبنان و سرنوشت تروریست های عالم و امور مربوط به صدور بیانیه ها و قطعنامه ها و سخنرانی های پیش از دستور هتاکانه و کتک کاری و ... از جمله اموری هستند که مجلس شورای اسلامی ایران - بویژه در حال حاضر - در رأسشان است . مسائلی چون حق مردم ، ظلم و بیعدالتی ، خوردن رأی مردم و کودتای انتخاباتی ( دقیقاً باین دلیل که خود این مجلس هم تا حدود زیادی برآمده از همین نوع کودتاهای انتخاباتی است ) همچنین امور دانشجویان و کارگران و زندانیان و شکنجه و تجاوز بهیچ عنوان نه به مجلس مربوط است و نه ایشان علاقه ای به در رأس بودن در اینگونه موارد دارند . پس نتیجه میگیریم که مجلس ، البته در رأس امور هست منتها اموری که به منافع ملی کشور ، مردم این کشور و سرنوشت آنان هیچ ارتباطی ندارد . والسلام

No comments:

Post a Comment