Sunday, July 11, 2010

توضیحی چند باره در مورد سخنان اخیر جناب کروبی

واژه جمهوری بمعنای حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است
واژه جمهوری بمعنای این است که مردم خودشان نمایندگان خودشان را مستقیماً و بدون دخالت هیچ مرجع ثالثی انتخاب کنند و هرگاه خواستند برکنارشان کنند
واژه جمهوری یعنی مردم روزنامه بخوانند و اخبار واقعی ببینند و اگر مجلس خواست اصلاحیه ای در زمینه قانون مطبوعات تصویب کند کسی نتواند با یک حکم حکومتی همه چیز را از اساس ویران کند
واژه جمهوری ، یعنی حکومت مردم بدون هیچ توضیح اضافه
پس :
آقای کروبی،اشتباه نکنید!این نظام هرگز جمهوری نبوده ولی تا دلتان بخواهد اسلامی بوده،هست و خواهد بود.البته اگر باقی بماند

No comments:

Post a Comment