Wednesday, July 14, 2010

سرنوشت شهرام امیری و علی وکیلی راد را بدقت دنبال می کنیم

حال که پس از بالا و پایین رفتن های فراوان ، ظاهراً این جناب شهرام خان امیری با سلام و صلوات به ایران برگشته است . واقعیت هر چه باشد ، باید مراقب و نگران جان او بود . هر کدام از سناریوها را بپذیریم ، دلایل کافی برای جمهوری اسلامی وجود دارد تا او را از صفحه روزگار و از معادلات امنیتی اش حذف کند . چه ایشان به دلخواه به آمریکا رفته باشد و اطلاعات هسته ای سری ایران را در اختیار آمریکا قرار داده باشد و چه ایشان را دزدیده باشند و اطلاعات مورد نیاز را از او بیرون کشیده باشند و ایشان از دست مأموران امنیتی آمریکا فرار کرده باشد و به محتمل ترین مکان موجود ( یعنی سفارت پاکستان - حافظ منافع جمهوری اسلامی ) پناهنده شده و بدون هیچ تعرضی از آمریکا خارج شده باشد ، واضح است که ایشان چیزهایی را می داند که نباید بداند و این یعنی حکم نابودی برای او . بنابراین لازم است که سرنوشت او را بدقت دنبال کنیم تا پرده از واقعیت برداشته شود . در این میان لازم به یادآوری است که علی وکیلی راد هم بنوع خودش وضعیتی بسان شهرام امیری دارد و باید به هر حال بیمناک جان او هم بود ، البته اگر تا حال زنده مانده باشد . تجربه سعید امامی هرگز ار خاطره ها محو و ناپدید نخواهد شد

No comments:

Post a Comment