Friday, July 30, 2010

نکته بسیار ظریفی که در سخنان اخیر جنتی بود و هیچکس حتا به آن اشاره ای هم نکرد

و آن هم اینکه تمام مخاطبین خود را در جمکران گوساله می انگارد ! این هم دلیل : از کم و کیف سخنان اخیر آخوند جنتی در خصوص اتهاماتش به سران فتنه ( شما بخوانید رهبران جنبش سبز) و پاسخ درخور و بجای آقای کروبی و همچنین واکنش حزب مشارکت ایران اسلامی و احتمالاً شمار دیگری از این نوع اعتراضها در اینجا و آنجای مملکت ، همگان خبر داریم . بخصوص در بیانیه حزب مشارکت ، آنجا که نوشته اند ( البته نقل به مضمون ) " هر کس از عدد و رقم سر درآورد به سخنان جنتی می خندد " ، دقیقاً همین نکته مستتر است : یعنی این آقای جنتی وقتی از میلیارد دلار صحبت می کند احتمالاً از عدد میلیارد چیزی سر در نمی آورد ! من می خواهم بگویم که بر عکس ! جنتی از عدد میلیارد سر در می آورد . خوب هم سر در می آورد . منتها نکته اینجاست که او می داند کسانی که بدنبال یک پدیده واهی ( امام زمان در چاه جمکران ) آمده اند و دارند واقعاً دعا می کنند و اشک می ریزند ، از این جور مسائل سر در نمی آورند . شاید درست هم می پندارد . وقتی مخاطبین شما از سخنان شما سر در نمی آورند ، شما هر چه می خواهد دل تنگت بگوی ! به تعبیری دیگر : جنتی تمام مستمعین خود را گوساله می پندارد . البته این به خود آن جماعت مربوط می شود که بخواهند چنین در موردشان قضاوت شود . به نظر من این پیام آشکاری بود برای تمام کسانی که با هر انگیزه و با هر سطح از ایمان به جمکران میروند ، مطمئن باشند که در نگاه امثال جنتی و مصباح ( که خود از نوع پدید آورندگان این خرافه گری ها هستند ) رمه گوسفند و گوساله هایی را می مانند که هر چه به ایشان بگویی می پذیرند و بر دل می نشانند و زحمت پرسشی بر خود نمی نهند . همین

No comments:

Post a Comment