Friday, July 16, 2010

در باب رسالت خبر رسانی سایت بالاترین و مسئولیت اعضای آن

لینک را می گذارم ... هنوز به صفحه مربوط به لینکهای خودم برنگشته ام که می بینم در بخش " پخش زنده " لینکم امتیاز ( منفی یا مثبتش مهم نیست ) میگیرد ! با خود می اندیشم که " جل الخالق " چه دوستان تند خوان و تند بینی داریم ما ... بعد که به بخش زنده برمیگردم می بینم که این داستان متأسفانه یک بلای دامنگیر است که دوستان فقط و فقط در فکر امتیاز کسب کردن هستند و تنها چیزی که برایشان مهم نیست متن و موضوع لینک ارسالی است ! از آنجا که اعتقاد دارم که رسالت اول و آخر سایت بالاترین و سایت های مشابه ، اطلاع رسانی است ، این روش را صد در صد غیر مسئولانه و غیر متمدنانه می دانم . دوست عزیز بالاترینی من ، قربان آن قد و بالات ! جان مادرت یا هر کسی که دوست داری اول متن لینکم را ببین و بخوان ، بعد امتیاز منفی یا مثبت بده . همین

No comments:

Post a Comment