Sunday, July 11, 2010

شرایط عضویت در حزب تازه تأسیس ولایت

هر کس احساس می کند صغیر است و عقلش به کار خودش نمی رسد و ضمناً نیاز به یک آقا بالا سر و بزرگتر دارد ، بعنوان عضو افتخاری حزب ولایت پذیرفته میشود

No comments:

Post a Comment