Saturday, July 17, 2010

آیا ممکن نیست جمهوری اسلامی در داخل تشکیلات جندالله نفوذ کرده باشد ؟

بدون شک مهمترین و جدی ترین خبر روزهای اخیر ، اعتصاب بازار تهران و شهرهای بزرگ دیگر است . جمهوری اسلامی بنا به سابقه طولانی ، همیشه در صدد تحت الشعاع قرار دادن این گونه خبرهاست . برگشتن شهرام امیری بدلیل رسوایی واضح آن و دروغهای غیر قابل باور مطرح شده در اطراف آن ، شاید آنقدر بزرگ نبود که بتواند اعتصاب بازار را پوشش داده و از نظرها پنهان سازد . چرا باید حوادثی نظیر آنچه در زاهدان اتفاق افتاد همیشه در بزنگاهی اتفاق بیفتد که جمهوری اسلامی بتواند علاوه بر استفاده تبلیغاتی ، اخبار مهمتر دیگری نظیر آنچه هم اکنون در بازار در جریان است را بوسیله آن تحت الشعاع قرار دهد ؟ با تأکید بر زشتی آشکار این نوع جنایات آیا نمیتوان براحتی به این نتیجه رسید که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی در میان شبکه گروه خشونت طلب و طالبانی جندالله نفوذ کرده و با این عملیات سعی در استفاده از پوشش خبری آن نماید ؟ البته این فقط یک فرضیه است و براحتی قابل اثبات نیست اما یادمان نرود که جمهوری اسلامی قبلاً نیز ثابت کرده است که برای ادامه حیات منحوس خود از هیچ جنایتی در حق مردم ایران فروگذار نخواهد کرد . انتشار سریع عکس انتحاریون و قبول مسئولیت این انفجار توسط جندالله تا حدودی مشکوک بنظر می رسد . لازم است که این نظریه حداقل جهت ثبت در تاریخ بیان شود تا اذهان عمومی متوجه شق دیگر این نوع جنایات هم باشد . زنده باد آزادی و پاینده ایران

No comments:

Post a Comment