Tuesday, July 20, 2010

اگر فتوا و ادعای خامنه ای واقعاً درست از آب درآید چه باید کرد ؟

در رسانه ها دیدیم و شنیدیم و خواندیم که خامنه ای در پاسخ به استفتائی که فرستندگان آن - احتمالاً از سر ترس - نامشخص میباشند ، در پاسخ به سوالی در باب شرایط و نشانه های التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه ، اولاً خود را مجتهد جامع الشرایط و اطاعت از خودش را واجب دانسته و ثانیاً حکومت خود را در ادامه و مشابه حکومت - بقول خودش - ائمه اطهار و رسول اکرم دانسته است ! پرسشی که در این جا پیش می آید این است که اگر - به فرض محال - حرفهای ایشان درست باشد و واقعاً حکومت ائمه اطهار و رسول الله دقیقاً مشابه حکومت فعلی ایران باشد ، چه باید کرد ؟ در این نوشتار قصد توهین و بی احترامی به عقیده و باور مذهبی و دینی هیچ کسی را ندارم اما مگر نمیتوان پرسش کرد و فرضیاتی مطرح کرد ؟ مگر کسی از آن زمان برگشته و سند معتبر ارائه داده است ؟ هر آنچه ما تا کنون شنیده ایم و دیده ایم و خوانده ایم ، به نقل از دکانداران دین بوده و صد البته واضح و مبرهن است و بر کسی هم پوشیده نیست که کسی نمی آید و بگوید مثلاً در زمان یک کدام از این ائمه اطهار یا پیغمبر اسلام با کسی که فقط درخواست حق انسانی داشته با زندان و داغ و درفش و کهریزک و امثالهم برخورد شده و در صورت نیاز حتا حذف فیزیکی هم شده است ! شاید این جناب خامنه ای چیزی میداند که ما نمی دانیم . آیا آمادگی داریم که به فرض اثبات صحت ادعای مطرح شده از جانب ایشان ، یا در نگاه و دیدمان به ایشان و حکومت شان تغییر دهیم یا در نگرش مان به دین و مذهب و بزرگان دینی و چه و چه تحول اساسی ایجاد کنیم ؟

No comments:

Post a Comment