Monday, July 19, 2010

آن که روبنده میپوشد حق اساسی دیدن مخاطب را از دیگران میگیرد

جای بسی خوشحالی است که حتا در کشوری با مشخصات سوریه هم پوشیدن روبنده و پوشاندن کامل چهره - حداقل - برای دانشجویان ممنوع میشود . این اقدام در ادامه انجام ممنوعیت های مشابه در برخی کشورهای اروپایی و استان کبک کانادا میباشد . بحث ها در این زمینه زیاد است و مخالفین و موافقین این محدودیت ، هر کدام توجیهات خود را دارند . مخالفین این نوع محدودیت ها بیشتر به مقوله آزادی بیان و پوشش ( یک ارزش صد در صد غربی و ملهم از لیبرال دموکراسی ) و مبانی حقوق بشر کشورهای غربی تمسک میجویند و ادعا دارند که آزاد هستند هرگونه که میخواهند لباس بپوشند و چهره خود را از نظر پنهان سازند . اگر چه اساساً مطرح کردن بحث آزادی در توجیه این اختفای کامل زنان تا حدودی خنده دار و سوء استفاده گونه به نظر میرسد و این نوع پوشش در ادامه تضییع حقوق انسانی جنس زن و عدم به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان بویژه در کشورهای اسلامی ، به نوعی به زنان تحمیل شده و بدبختانه بعضی از همین بانوان این تضییع حق خود را باور کرده اند و آن را در شمار آزادی خود می پندارند اما ، با توجه به پیشرفت های بشر در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و دامنگیر شدن بیش از پیش ارتباطات افراد جامعه و لزوم انجام مکالمه رودررو ، لازم است که انسان ها ( بدون توجه به جنسیت شان ) با هم در " ارتباط انسانی " باشند . این ارتباط انسانی لوازمی دارد و حقوقی برای افراد بدنبال می آورد از جمله دیدن چهره مخاطب و خواندن حرکات صورت جهت برقراری هر چه بیشتر ارتباط دو انسان با یکدیگر . صرف نظر از مشکلات امنیتی ناشی از عدم شناسایی و تشخیص هویت افراد در دنیای آشفته امروز، لازم است که همه انسان ها در هنگام مکالمه این حق را داشته باشند که روی مخاطب خود را ببینند و کسانی که به هر دلیلی چهره خود را می پوشانند ( روبنده ، نقاب و حتا چادر آنهم به گونه ای که بقول ظریفی با نوک دماغ به دیگران نگاه کنند ! ) این حق اولیه و انسانی را از مخاطب خود سلب می کنند و این میتواند مصداق بارز تضییع حقوق دیگران و پایمال کردن بخشی از حقوق بشر هم نوعان باشد . امیدوارم روزی برسد که زنان کشورهای اسلامی با واقف شدن به حقوق خود - بعنوان انسان - اجازه ندهند که بیش از این انسانیت شان توسط مردان مسلمان نادیده گرفته شده و تنها بعنوان کالای مصرفی نگریسته شوند . به بیان دیگر : اگر تو حق داری صورت من را هنگام صحبت کردن ببینی و چهره ام را بخوانی ، من هم حق دارم که صورت تو ( و نه تمام اندامت ! ) را ببینم و صحبت هایت را بهتر بفهمم . زنده باد آزادی واقعی

No comments:

Post a Comment