Wednesday, July 28, 2010

یک پرسش و دیگر هیچ

از شهرام امیری و علی وکیلی راد چه خبر ؟
من که پاسخی ندارم ، راستش را هم بخواهید برای جان این دو نفر نگران هم نیستم ! اما فقط می خواهم بدانم در بهشت ادعایی خود این آقایان چه میگذرد و چه بر سرشان آمده یا خواهد آمد . همه میدانیم در جمهوری اسلامی با کسی که بیشتر از قواره خودش بداند چه میکنند .همین

No comments:

Post a Comment