Saturday, July 31, 2010

آقای کروبی عزیز ، پس از نامه ای که به جنتی نوشتید تا تبدیل شدن به یک آزادمرد واقعی فقط یک قدم مانده ! طرد خمینی و اندیشه او

آنچه آقای کروبی در نامه اخیرش خطاب به جنتی نوشت و وعده جار زدن هر چه بیشتر آن را نیز داد ، یک اتفاق ساده نبود . کروبی با کسی درافتاد که بقولی مصونیت آهنین دارد و پیدا و نهان ،سمبل استبداد و دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی است . جنتی فقط یک شخصیت حقیقی نیست . جنتی طیفی از جمهوری اسلامی را نمایندگی می کند که در رأس آن خامنه ای است و در کنارش بقیه مزدوران و چماقداران و چاقوکشان جمهوری اسلامی ایستاده اند که در ارکان مختلف حاکمیت از دولت گرفته تا مجلس و سپاه و این بنیاد و آن سازمان و آن حزب و جمعیت ، به چاپیدن و غارت و قتل و کشتار مشغولند . در عمل باید گفت که کروبی رسماً با شخص خامنه ای درافتاده و بیش از هر زمان دیگر به مردم و خواسته های مردم نزدیک شده است . جرأت و جسارت کروبی را در طول تاریخ معاصر ایران کمتر میتوان سراغ گرفت . شاید به جرأت بتوان کروبی را از حیث شهامت و پافشاری بر عقیده و ارمان مردم در کنار بزرگانی چون مصدق و امیر کبیر قرار داد . اغراق نخواهد بود اگر بگوییم کروبی با این نامه اخیرش براستی خود را در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران از صدر مشروطیت جاودانه کرد . اما در این میان یک نکته هنوز باقی مانده است و بی تعارف بگویم آن هم اعلام برائت از خمینی یا بتعبیر خودشان " حضرت امام !! " است . امروز ، دیگر جنایت های خمینی ( چه مستقیم و چه با واسطه ) بر کسی پوشیده نیست . از ضلم و جوری که بر اهل فرهنگ و قلم و دانش کرد تا جفایی که بر جوانان این مرز و بوم روا داشت و نسلی را فدای خودخواهی و بی درایتب و بی کفایتی و کم عقلی خود کرد . فرمان قتل هزاران جوان این مرز و بوم را صادر کرد و حکومتی را برای مردم به ارمغان آورد که امثال جنتی و خامنه ای و احمدی نژاد رهپویان واقعی همان طرز حکومتداری هستند . شرح جنایت و خیانتی که خمینی و دور و بری هایش در حق این مملکت روا داشنتد مثنوی هفتاد من کاغذ میخواهد و در حوصله این نوشتار هم نیست اما تا همینجا بس است که از کروبی بخواهیم بعنوان آخرین گام " مسیر آزادمردی " از خمینی نیز اعلام برائت کند و به مردم ثابت کند که او نیز همانگونه می اندیشد و احساس می کند که مردم میخواهند . او حتا با حمایت از آقای منتظری ( که مطرود درگاه خمینی و منتقد سرسخت او بود ) تا حدودی در این راه نیز گام نهاده است . یک گام تا صراحت لهجه باقی است . آزادی نزدیک است و دوران عمر دیکتاتوری روزهای آخرش را میگذراند . زنده باد آزادی و پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment