Sunday, July 18, 2010

اگر جمهوری اسلامی و شهرام امیری راست می گویند راه اثباتش این است

یا به ایشان اجازه دهند که به همراه خانواده شان بمدت یک هفته و تحت نظر رسانه های آزاد ، به یکی از کشورهای اروپایی ( و نه مثلاً افعانستان و عراق ) مسافرت کنند ...
یا اجازه دهند آقای شهرام امیری بمدت یک سال هر هفته دو - سه بار بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شوند و و مردم را از سلامتی خود خبردار کند و در صورت امکان روی ترازو هم بروند تا همه مطمئن باشند که در بهشت جمهوری اسلامی دچار کاهش وزن نمیگردند

No comments:

Post a Comment