Friday, August 6, 2010

جوک آخوندی

آخونده توی اتوبوس کنار راننده تمرگیده بوده که شوخیش گل میکنه و میگه : شما راننده ها که همش تو جاده هستید ، از کجا میدونید که بچه هاتون از خودتونن؟
رانندۀ زبل هم که دست ملا رو خونده بوده میگه : 2سال صبر میکنیم حاج آقا ؛ اگه شبیه خودمون شد که هیچ وگرنه میفرستیمش حوزه علمیه!

No comments:

Post a Comment