Friday, August 13, 2010

ای شرم بر ما

ای شرم بر ما اگر بگذاریم حتی یک شب هم آب خوش از گلوی خامنه ای و احمدی نژاد پایین رود !
ای شرم بر ما اگر برای یک روز هم که شده یادمان برود که بودیم و که هستیم و چه میخواستیم و چه شد !
ای شرم بر ما اگر بگذاریم خون بناحق ریخته شده عزیزانمان ، خواهران و برادرانمان ، سهراب ها و نداها یمان و همه شهیدان آزادی میهن عزیزمان ایران ، پایمال خدایگان زر و زور و تزویر شود !
ای شرم بر ما اگر در پیچاپیچ روزمرگی ، گم و گور شویم و به ظلم ظالمان و وطن فروشان ، راضی شویم !
ای شرم بر ما اگر اجازه دهیم دشمن حتی خیال پیروزی در سر بپروراند !
ای شرم بر ما اگر رعشه ترس و وحشت برای لحظه ای ، کاخهای دشمنان مان را آسوده بگذارد !
ای شرم بر ما اگر اجازه دهیم ، آنچه گذشتگان ما بر سر ما آوردند ، ما بر سر فرزندانمان بیاوریم !
و
ای شرم بر ما اگر حتی برای یک ثانیه هم که شده نام ایران ، نام آزادی و نام دموکراسی را از خاطرمان زدوده کنیم

No comments:

Post a Comment