Friday, August 20, 2010

بر روی دیوار هیچکدام از افراد شرکت کننده در مراسم افطار دیکتاتور یادگاری نخواهیم نوشت

Align Rightاتفاقاً خوب شد . اینجوری تکلیف بر همگان روشن است و نیاز به هیچ بهانه تراشی ای نیست . عکس های مربوط به شرکت کنندگان در مراسم افطار خامنه ای را همگان دیدیم . همه ، واضح ! همه ، پیدا و آشکار ! هیچ فوتو شاپ کار ماهری هم کاری از دستش بر نمی آید . این عکس ها برای ثبت در تاریخ خوبند تا مردم ایران و همه مبارزان راه آزادی و دموکراسی ، دوست و دشمن و یار نارفیق و کس و کار و از همه مهمتر رفیقان راه خود را بشناسند . امثال حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی و قالیباف و دیگرانی که هر از گاهی در حکم سوپاپ اطمینان رژیم ظاهر میشدند و مثلاً نمایشی از طرفداری مردم از خود بروز می دادند ، اینک تکلیفشان را با مردم روشن کردند و همه یکصدا و هماهنگ فریاد عجز برآوردند که ما بندگان درگاه ولی فقیهیم و بس ! از ما توقع بیش از این نداشته باشید . ما اینکاره نیستیم . چرا که ما را تکه استخوانی ( آنهم استخوان مرغ و نه گوسفند و گوساله ) از درگاه ولی امرمان بس است . و شما ای مردم بروید و فکر دیگری بکنید . به ما هم امید نداشته باشید . همین ! بقول مثل معروف : اگر به امید من منانی ... برو شوهر بکن بیوه نمانی

1 comment: