Monday, August 16, 2010

بنا به فتوای اکثر مراجع تقلید ، خوردن کیک و ساندیس در روز قدس امسال ، روزه را باطل نمی کند

بنا به فتوای اکثر مراجع تقلید ، خوردن کیک و ساندیس در روز قدس امسال ، نه تنها روزه را باطل نمی کند بلکه باعث گرسنگی و تشنگی هر چه بیشتر و در نتیجه صواب کلفت تری در درگاه ولی امر مسلمین کهکشان راه شیری خواهد شد . لذا از کلیه برادران و خواهران عرزشی تقاضا مندیم که روز قدس امسال را با بهره گیری از کیک و ساندیس اهدایی دولت کریمه ، " ضخیم الصواب " فرمایند

No comments:

Post a Comment