Friday, June 3, 2011

براستی آیا این همه شباهت تصادفی است ؟

تا حالا هرگز به شباهت آرم "الله" پرچم جمهوری اسلامی و علامت مقدس سیک های هندی توجه کرده اید ؟
به دو عکس زیر با دقت نگاه کنید :

شما چه فکر می کنید ؟

No comments:

Post a Comment