Wednesday, June 15, 2011

نظر شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد "ولایت فقیه" چیست ؟ کسی می داند ؟

اینک که - ظاهراً - تنها نهاد رهبری و هماهنگ کننده جنبش سبز همین شورای هماهنگی راه سبز امید است ، شورایی که از تعداد اعضاء و ماهیت و هویت آنان تقریباً هیچ خبری در دست نیست ، حداقل می توان این پرسش ساده و اساسی را از این شورا پرسید ؟ براستی کسی می داند که نظر این شورا در مورد " ولایت فقیه " چیست ؟ اگر این پرسش به عنوان " تضعیف جنبش سبز " تلقی نمی شود و اگر کسی پاسخ آن را می داند و مستنداتی نیز در این زمینه دارد خواهش می کنم من را از گمراهی درآورد

No comments:

Post a Comment