Wednesday, June 29, 2011

کسانی که تاریخ را فراموش می کنند ، محکوم به تکرار کردن آن هستند

این جمله که به اشکال گوناگون و مضمون واحد در طول تاریخ معاصر بارها تکرار شده است ، بر اساس اسناد تاریخی اولین بار توسط " جرج سانتایانا " شاعر اسپانیایی اواخر قرن نوزدهم ( 1963 - 1952 ) و اوائل قرن بیستم است ( منبع : ویکیپدیا ) . اصل جمله ظاهراً بدین شکل بوده است :
آنانکه نمی توانند گذشته را به خاطر بیاورند محکوم هستند آن را تکرار کنند !
وقتی امروز برای اولین بار این جمله را دیدم آنقدر بنظرم معنادار آمد که حیفم آمد آن را با دوستانم در میان نگذارم .
می دانم هر کس بنا به سلیقه و طبع خود ، برداشت متفاوتی از این جمله پر معنا خواهد داشت بنابراین بدون آنکه تحلیل و برداشت شخصی ام را از این عبارت فاش کنم خوانندگان را با تحلیل خودشان تنها می گذارم تا اگر خواستند برداشتشان را برای من و سایر خوانندگان بنویسند


No comments:

Post a Comment