Saturday, June 11, 2011

امروز می خواهم به جای یک "خبر پخش کن" یک "خبر ساز" باشم : بالاترین ! خداحافظ تا بعد از تظاهرات ، هر وقت که باشد

امروز نمی خواهم بنشینم و شاهد مبارزه سرسختانه دوستان و عزیزانم باشم و فقط اخبار مربوطه را پخش کنم !
امروز می خواهم به جای یک "خبر پخش کن " یک " خبر ساز باشم " : بالاترین ! خداحافظ تا بعد از تظاهرات ، هر وقت که باشد .
امیدوارم امروز بعد از ظهر دنیای مجازی - و از جمله همین سایت بالاترین - خلوت خلوت خلوت باشد . همین
به امید دیدار همه شما در خیابان و به امید آزادی

No comments:

Post a Comment