Thursday, June 2, 2011

بزنید ، بگیرید ، شکنجه و تجاوز کنید ، بکشید ، اجازه تشییع و ترحیم هم ندهید ، ما فعلاً داریم میریم شمال خوش بگذرونیم

این حکایت تلخ و دردناکی است که متأسفانه سالهاست در کشور ما در جریان است . همین

No comments:

Post a Comment