Wednesday, June 22, 2011

واقعاً خوشحال شدم وقتی دیدم کار " نظام " به جایی رسیده که دفتر تشخیص مصلحت خودش را آتش می زند !

اگر با من هم عقیده باشید که در ایران کنونی ، واژه " نظام " هیچ معنایی ندارد جز حاکمیت یک رژیم دیکتاتوری جنایتکار که در شخص سید علی خامنه ای خلاصه می شود ، آنگاه مانند من از این که ببینید " نظام " دفتر مجمع تشخیص مصلحت خودش را آتش می زند ، خوشحال خواهید شد . این " نظام " محکوم به شکست و نابودی است و همان بهتر که مصلحتش تشخیص داده نشود

No comments:

Post a Comment