Tuesday, June 28, 2011

اتفاق مهمی نیفتاده : رهبر نظام دم نماینده نظام را به خاطر اینکه افسار پاره کرد و خواست از رئیس جمهور نظام چند سؤال بپرسد ؛ قیچی کرد ! همین

حساب نظام را از کشور و مردمانش جدا کنید .
مصلحت نظام با مصلحت کشور فرق دارد و البته این مصلحت نظام است که اهمیت دارد و نه چیز دیگر !
نظام صاحب دارد ، صاحبش نماینده خدا در زمین و آسمانهاست و نامش ولی فقیه است !
نظام شورای نگهبان ( سگ نگهبان ) دارد ، این سگ نگهبان اجازه نمی دهد که هیچکس که بدنبال مصلحت کشور باشد در درون نظام رخنه کند .
نظام مجلس دارد ، مجلسش نماینده دارد ، نماینده اش همه چیز دارد غیر از نمایندگی مردم . او در واقع نماینده شورای نگهبان ، نماینده نظام و نماینده ولی فقیه است .
نظام ریاست جمهوری هم دارد . گوش رئیس جمهورش را هم هر وقت دلش بخواهد و به هر میزان که لازم بداند ، می کشد .
نظام پول دارد ، نظام قدرت دارد ، نظام اسلحه دارد ، ارتش دارد ، سپاه دارد ، بسیج دارد ، زندان دارد ، زندانش زندانبان دارد و زندانبانش همان کاری را می کند که نظام می خواهد .
نظام دعوای داخلی هم دارد ، این دعوا ابداً هیچ ربطی به مردم ندارد ! هر وقت بخواهد کمی از این دعوا را نشان می دهد و هر وقت بخواهد فتیله آن را پایین می کشد .
راستی ! نظام ، قانون اساسی هم دارد . قانون اساسی نظام یک اصل بیشتر ندارد : اصل 110 . والسلام . بقیه اصول بدرد لای جرز دیوار می خورند شاید هم بدرد چاه مستراح !
آنچه در یکی دو ماه اخیر شاهد هستیم ، چیز مهمی نیست ! نظام دلش می خواهد ما فکر کنیم که دعوایی رخ داده است ، کمی با هم لاس می زنند سپس همه چیز به جای اولش برمیگردد . انگار نه انگار !
در این میان هر اتفاقی که بیفتد چیزی به مردم نمی ماسد ، بقول دوستی که می گفت :
اتفاق مهمی نیفتاده : رهبر نظام دم نماینده نظام را به خاطر اینکه افسار پاره کرد و خواست از رئیس جمهور نظام چند سؤال بپرسد ؛ قیچی کرد ! همین

No comments:

Post a Comment