Monday, February 7, 2011

باز هم مبارک که حداقل آلمان را دارد ! آ سید علی تو میخوای کجا بری ؟

در خبرها ( به نقل از الجزیره ) آمده بود که احتمال دارد مبارک به بهانه معاینات پزشکی ممکن است سر از آلمان درآورد . این در حالی است که او قبلاً نیز در آلمان مورد انجام عمل جراحی قرار گرفته است . بنظر می آید مقامات آلمانی نیز از اینکه مبارک زودتر شر را کم کند و به آنجا برود ناراضی نیستند . با شنیدن این خبر پرسشی که فوراً به ذهنم رسید این بود که براستی در صورت بروز وقایع مشابه در آلمان ، این آ سید علی و ایل و تبار و مزدورانش کجا میخوان برن ؟ آیا جایی هست که اینا بتونن بهش پناه ببرن ؟

No comments:

Post a Comment