Saturday, February 12, 2011

من با جبهه مشارکت دعوا ندارم . تکلیف ما را یک انتخابات ازاد و منصفانه روشن خواهد کرد

دوستان عزیز !
چرا به مشارکتی ها می تازید ؟
مگر نه اینکه هر کس در بیان نظراتش باید آزاد باشد ؟
مگر نه اینکه ما برای آزادی ایران فردا مبارزه می کنیم ؟
مگر قرار است کسی یا اندیشه ای را منکوب و نابود کنیم ؟
بگذارید همه حرفشان را بزنند . قضاوت نهایی را واگذار کنید به نتیجه یک انتخابات ازاد و نصفانه جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران .
اگر مشارکتی ها توانستند در قالب یک انتخابات آزاد جمهوری اسلامی را حفظ کنند من میگویم نوش جانشان !
باید به همه اجازه داد تا نظراتشان را ابراز کنند و خود را به عرصه قضاوت عمومی بگذارند .
ما با کسی دعوای لفظی و فیزیکی نداریم .
ما فقط دموکراسی و یک انتخابات آزاد می خواهیم .
به همین سادگی

No comments:

Post a Comment