Sunday, February 13, 2011

برادر سپاهی ام ، برادر ارتشی ام ! اگر میخواهی فردا فرزندت به وجودت ببالد ، امروز را لختی بیاندیش

برادر ارتشی ام ، برادر سپاهی ام !
امروز 25 بهمن است .
امروز روز واقعه است .
امروز روزی است که در تاریخ ایران بعنوان شروع دوباره یک نهضت ضد استبدادی ثبت و ضبط خواهد شد .
امروز روزی است که در فردای ایران نقش بسزایی خواهد داشت .
اگر تا امروز را با هر توجیه و بهانه ای مانده ای و چشم بر این همه ظلم فرو بسته ای ، اگر تا امروز را به خدمت عمله ظلم و استبداد گذرانده ای ، اگر تا امروز را به خیال اینکه در راه سعادت میهن ات به سربازی گذرانده ای و اگر تا امروز را در چالش با زن و فرزند که ندای حق در گوشت خوانده اند ، بوده ای ، دیگر بس است ! اینک ، زمان اندیشیدن است . اگر می خواهی که فرزندانت در آینده از داشتن پدری چون تو سربلند باشند ، امروز را لختی بیاندیش ! مبادا که انگشتت بر ماشه بلغزد . اینان خواهران و برادران خودت هستند که برای اینده فرزندان تو تلاش می کنند و سینه را در مقابل گلوله ات سپر کرده اند . ذره ای صبر کن . به فردایی بهتر بیاندیش .
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment